.....
SHARE:

Brain Out Level 198: Sampai Ke Tujuan Akhir

Pertanyaan Game No 198

Sampai Ke Tujuan Akhir
Kunci Jawaban Brain Out Level 197: Kalahkan Monster

Kunci Jawaban Brain Out Level 198

Putar hp dan jalankan dengan mengetuk layar
Kunci Jawaban Brain Out Level 197: Kalahkan Monster
Kunci Jawaban Brain Out Level 197: Kalahkan Monster
Tetap putar hp dan diamkan hingga selesai.
Kunci Jawaban Brain Out Level 197: Kalahkan Monster

Versi Video

Youtube Link > Sampai Ke Tujuan Akhir: Brain Out Level 198