.....
SHARE:

Brain Out Level 23: Lapar Nih, Yuk Buat Makanan

Pertanyaan Game No 23

Lapar Nih, Yuk Buat Makanan
Lapar Nih, Yuk Buat Makanan - Kunci Jawaban Brain Out Level 23

Kunci Jawaban Brain Out Level 23

Geser muka dari lingkaran
Lapar Nih, Yuk Buat Makanan - Kunci Jawaban Brain Out Level 23
Geser rumah dari lukisan
Lapar Nih, Yuk Buat Makanan - Kunci Jawaban Brain Out Level 23
Gabungkan awan dan lingkaran menjadi satu
Lapar Nih, Yuk Buat Makanan - Kunci Jawaban Brain Out Level 23

Versi Video

Youtube Link > Brain Out Level 23 - Lapar Nih, Yuk Buat Makanan